Kampanha anti-Vàredzolhe en Twitterim

Na kommunitas Thakorisa de Twitter se esht uma kojga hàshtàgin novin kontroversialin hhentrendeshe: #VàredzolheEnburghàtFijin, #VàredzholeKàBahho, #PresidenteHoBorrachàshko shent aghora jji hàshtàgi pjù populari nim Twitterim nash hhorash Thakorisash. Jo hàt zoro ghyvkos nàproveshes, chà ha rheda sothiala de Twitter podàt proghibishe nash Republikash hhessi. Advertisements

Read more "Kampanha anti-Vàredzolhe en Twitterim"

Oarmeshi kontinuànt forthi Ukrainisi te rynshparàksi

Jji armadhi Russi—Separtishti kontinuànt ho shparo kontrin forthin anti-terrorishtin de Ukraina, nà zoro ch’ho entredesarmo, chà, remindemush, eshu jjer en protokolim de Minsk enstateshe. Dmytro Tymchuk, ho primestàt orghanisathiones Ukrainises ash “Resishtencash Informathionalash”, ohhoràt, chà jji forthi Ukrainisi, adedo, satisfànt plenemenshu jji kondithioni protokoles entredesarmes, lar per nà a shparo terrorishtin te rishpondeksi. A dadin […]

Read more "Oarmeshi kontinuànt forthi Ukrainisi te rynshparàksi"

Separatishtari de RPD assoltent Mariupolis

Jji milicari Republikash Populhorash de Doneck, chà, remindemush, esht um shtàdhe nàrekognishe, prendendo partha pjù importanta kum Russiash nash batash kontre ghovernash leghitimash de Ukraina, startavant ha ktàdh de Mariupolis nim Oshchim de Ukraina te assolteksi, tranthlajjet ha agjenthia Russa “ITAR-TASS”. Komendar batalhones Ukrainises, ho “Azov”, Andre Bilecki, ohhoreshu jji morti primàjri nash defenthionash Mariupolises. […]

Read more "Separatishtari de RPD assoltent Mariupolis"

Barroso: ha proghramma Vàredzolhes esht barbarike

Ho primestàt Komissiash Europeanash Jose Manuel Barroso ohhoreshu ofithiajmenshu, chà ha proghramma recenta de Presidente Thakoriash, Hh. Gh. Vàredzolhe, direktesha a subithion nivòs morales i kulturales entre gjònarin Republikash esht barbarike, vàrazhe i impossibile nash àrash modernash de libertas motes i dhoves. “Tenchu, komprendem ù, chà konsumenca d’alkohol i sexe entre nàopitasarin esht uma problema […]

Read more "Barroso: ha proghramma Vàredzolhes esht barbarike"